เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง: www.tachangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) [ 3 ธ.ค. 2564 ]87
2 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ก.ค. 2564 ]113
3 วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]102
4 รายงาน งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]101
5 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 8) [ 30 เม.ย. 2564 ]95
6 เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง [ 26 ก.พ. 2564 ]88
7 รายงาน งบทดลอง รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]100
8 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) [ 2 ม.ค. 2564 ]107
9 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]106
10 เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]306
11 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]93
12 เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [ 27 มี.ค. 2563 ]85
13 เอกสารการให้บริการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]191
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]86
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]114
16 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 มิ.ย. 2562 ]153
17 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแห่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]281
18 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน" [ 3 ม.ค. 2562 ]143
19 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2561 ]281
20 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน [ 1 ก.ย. 2561 ]250
 
หน้า 1|2