เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
 
  ชื่อ +
นางสาวยุพิน อนุรักษ์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ + admin@tachangcity.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวยุพิน อนุรักษ์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ + admin@tachangcity.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวชญาภา เดือนใหม่
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ +  admin@tachangcity.go.th
 
  ชื่อ +
นางฉวี ทองเนื้ออ่อน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ +  admin@tachangcity.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวรสสุคนธ์ บัวทอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ +  admin@tachangcity.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสุชญา  ทองเดือน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  035-631415
  อีเมล์ +  admin@tachangcity.go.th