เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง : www.tachangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหารงาน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้

สมาชิกสภาเทศบาล
 
     
    นายธวัชชัย เทพมังกร  
  ประธานสภาเทศบาล
     
  นายสุทิน โพธิ์ทอง  
  รองประธานสภาเทศบาล
     
  นายมนตรี เตชะรัตน์  
  เลขานุการสภาเทศบาล

นายสมยศ สุทธิพงศ์เกียรติ์ นางประภาพร อ่อนละอ นายอธินันต์ กวยาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 1
นายสำเริง อ่อนละออ นายสุเมศ พันธุ์ไม้
นายสุบรรณ บุญเปรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 2
 
นางสาวทักษ์วณิช ศรีแก้วฐิติวุฒิ 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 2